آشنایی با اساتید 18 ارديبهشت 809

رضا پذیرایی مدرس سنتور و سلفژ و مبانی آهنگسازی

رضا پذيرائی ، آھنگساز، دارای  درجه ی  فوق  ليسانس در رشتهٔ موسيقی  (گرايش آھنگسازی) از دانشگاهِ  ھنر تھران و ليسانس موسيقی  از دانشگاه آزاد می باشد.

تحصيلات او از دورهٔ  راھنمايی و دبيرستان در رشتهٔ موسيقی است و ديپلم متوسطهٔ  خود را از ھنرستان  موسيقی تھران اخذ نموده است.

از ٩ سالگی آموزش و نواختن سنتور را آغاز نمود و از چھارده سالگی نواختن پيانو را در ھنرستان  موسيقی به عنوان ساز دوم آموخت.

سالھای  دبيرستان از محضر استاد بزرگ سنتور نوازی ايران شادروان فرامرز پايورتلمذ نمود.

در سال ١٣٩٣، علاقه و گرايش او به موسيقی  فيلم او را به کشور فرانسه (پاريس) کشاند، جايی که بورسی دو ساله در "اکل نرمال موسيقی پاريس" به وی اعطا شد و در آنجا دورهٔ موسيقی فيلم  را به پايان رساند.

ايشان در طول تحصيل اجرا ھای  مختلف سنتورنوازی را به عنوانِ  تکنوازی و ھمچنين در گروھھا ی  مختلف موسيقی ، به عھده داشته است.

در دوران تحصيلاتِ  دانشگاھی  آثار مختلف موسيقی را برای  سازھای  تنھا مانند : سنتور، فلوت، پيانو و گروه ھای  کوچک وھمچنين ارکستر سمفونيک به وجود آورده است.

اولين سمفونی خود را در دو مينور در چھار موومان به عنوان پايان نامه فوق ليسانس نوشت.

او بيش از پانزده سال سابقهٔ آموختن موسيقی  در زمينهٔ سنتور نوازی و تئوری موسيقی  در آموزشگاھھای  خصوصی، ھنرستانِ  موسيقی  و يک دانشگاه را در کارنامهٔ کاری خود دارد.

 

 

آثار

سمفونی در دو مينور برای  ارکسترسمفونيک (پايان نامه فوق ليسانس). 

موسيقی  برای  فيلم کوتاه با نام : "مريم دختر بھشت گمشده".

دو نوازی برای  فلوت و پيانو.

مجموعه قطعاتِ  کوتاه برای  پيانو.

اوورتوری بر روی  داستان حماسی  کاوه آھنگر برا ی  ارکستر سمفونيک.

تريو(سه نوازی) برای فلوت، ويولن و پيانو.

تريو(سه  نوازی) برای  فلوت، کلارينت و ويلنسل.

تم و وارياسيون برای  ارکستر زھی.

قطعه ا ی برای  ارکستر زھی.

قطعه ای  برای  ارکستر سمفونيک.

تنظيم قطعهٔ  "در قفس" اثر استاد ابوالحسن صبا و قطعهٔ رقص چوپی  اثر استاد فرامرز پايور برای  دو سنتور.

 

درباره ما

آموزشگاه موسیقی توکا

خیابان جنت آباد مرکزی، بالاتر از خیابان مخبری (35 متری گلستان)، نبش کوچه هشتم، پلاک 73، طبقه 2 (بالای بانک انصار)

تلفن: 44892658-44892661